Download Nicolae Guta si Blondu de la Timisoara - Vagabond de meserie

Vagabond de meserie

Pogor La 6 Iunie anui curentpresentându-se inaintea onorabilei Curti de apel din lasi sectiunea a H-a apelul făcut de evreii : David ButnariuAvrara sin Calman croitor si ZalnianNsin Nahman ciubotarcontra sentintei pronunfcată de Tribunalul de lasi sect.

HOTLINE - Vagabond de meserie

IVprin care ii declara de vagabonzisi prin urmare ii condamnă a fi depărtati din tara ; sau presentat inaintea Curjei condamnatii insotiti de apărătorii lor D-nii Manolachi Costachi Epureanu si Costachi Dediu. Presedintedupă interogatorul făcut condamnatilordupă cetirea procesului-verbal in temeiul căruia au fost pusi in acuzaliunecare proces-verbal s a incheiat de administraliedupă cetirea depunerilor făcute de martori la prima instantă precum si a boala durerii articulare a genunchiului contra caria sa făcut apelulacorda cuvéntul d.

Costachi Dediuunu!

تحميل أغنية Nicole Guta Blond Timaswara

Dediu : Me adresez la Domnia-voastrăD-le Presedintela Domnia-voastră D-lor Consilierisi totodatŕ rog pe cnorabilul representant ai Ministerului Public să binevoeascâ a da toată atentiunea acestei cestium : căci in temeiul legilor noastre positivecei mai principal rol ai Ministeriului Publiceste acel ce-1 are in chestiunile penale. In urma permisiunei data de d. Presedinteapărarea fiind la răndul eisi subscrisul avend cuvántuldeclara cu toată franchetacădupă rolul ce am in acest procesnu mę voiu ocupa decât de partea jurídica si.

Curtimę voiu linea in modestie si legalitatepentru că sunt vagabond de meserie că in Romăniain ara noastrăjustijia nu poate fi schimbată in injustijie.

Search results

AvemDomnilordinaintea noastră pe acesti trei indivizi cu numeleDavid Butnariu sin Vagabond de meserie Croitorul sin Calman si Zalman ciubotarul sin Nahmŕnpusi in categorie de vagabonzi si pozitrunea noastră ca apărători ai lor este de a dovcdi că ei nu pot cădea in asemenea categorie.

Prin urmaredacă un om are domiciliupoate să nu aibă mijloc de hrană sau meseriesi cu toate aceste nu poate fi declarat de vaga bond. Dacă un om are mijloc de hranăpoate să nu aibă domiciliu sau meserie si nu poate fi declarat de vagabondsi dacă are meserie poate să nu aibă domiciliu si mijloc de hrană si earâsi nu poate fi declarat de vagabond.

Dar apoi cănd ne intoarcem la condiliunea atreia a articolului nostrucare in sensul eicontine si conditiunea adouaadică conditíunea meseriei sau a mestesugului din care omul isi are mijloacele de hranăputem afirma că omu fără meserie nu poate exista la noiafará de infirmi. Spre exemplu : pictor este o meseriescriitor idembutnarcroitorciubotarlucrător de pămęntsalahor. NicTun om nu poate fi fără o meserieintrucăt vęrsta si sănătatea trupului i permit de a munci.

Pretentiuneâ vagabond de meserie fi fără logică si de aceia intelegem că legiuitorul a pus vagabond de meserie pentru a da loc la prigonirea omenireici din contrapentru a garanta siguranta obstească.

Am zis aceste ca un prologdar să vin la acesti oameni. Actele ramului politienescrechisiliunile procurof ialesi chear sentinta tribunalului de prima instanta ne spuncă acesti oameni sunt calfe sau ucenici pe la maistrii ; cei dintęi butnariucei aldoilea croitorsi cei ai treilea ciubotar.

Search results

Va să zicâ că un lucrătorde orce meserie ar fidomiciliul seu statornic el are neaperat la persoana care lucrează. Asa darin privinta domiciliuluidovedim că-l avem in conditiunile art. Aceste manualč atesteazâ cu toată lămurirea că numitii lucrează meseria lor pe la stăpănii lorsi apoi trebue să observam că aceste manuale nu sunt eliberate decât in puterea unor garantii anume intările chear de catre comisiile respectivo de cuartale.

remediu eficient pentru bolile articulare înroșirea durerilor articulare

Ca să punem in contestatie aceste acte politienesti nu se poatesi devreme ce ele atesteazâ meseria acestor indivizi si infătisează o serioasă garante morală si materialâputem zice că am intrunit trustrele conditiuni ale art. Am zissi repetămcă intrunim conditiunele art. Dovedim că avem domiciliu stabil in conditiunele art.

umflarea și durerea articulară tratează artrita cele mai bune medicamente pentru inflamația articulară

Dovedim că avem meseriecu insusi procesele verbale care ne au pus in categoria de vagabonzipentru că acele procese verbale ne spun pur si simplu profesiunea de butnariucroitor si ciubotara căror exercitare este dovedită prin atestarea stăpănilor nostri aice presenp ; si eatăcă prin aceastaindeplinim si condijiunea a Ill-a a articolului nostru ; si ¦ III.

Cănd toate conditiunele oamenilor stabili din societate le intrunimconform cu articolul nostrunoi nu intelegem decăt o perzecutie si numai o perzecujie punerea acestor oameni in stare sau categorie de vagabonzisi inca vagabonzi vagabond de meserie nalionalitate streină cănd ei sunt născuli si crescuti aice in Romănie si prin urmare eicu drept cuvęnt nu pot fi decăt romani ; pentru cădupădreptul omuluireligiunea vagabond de meserie poate sclúmba nafionalitatea.

Dar pănâ atuncea dacă avem o lege care ne conduce si pe care trebue să o respectăm ; dacăinfineavem toate conditiunile prescrise de acea legenoi sperăm că onorabila Curte va reforma sententa Tribunalului de prima instanjă ca neintemeiatŕsi va decide achitarea acestor oameni Terminam cu rezerva de a mai lua cuvęntal dacă vom socoti necesar.

Intreb dacă apărarea insista pentru interogarea marturilor 1 D. Manolachi Costachi.

lichid în articulația genunchiului după accidentare apa în tratamentul articulațiilor

Asupra acestei intrebâri am onoare a respunde că noi ne lăsăm cu totul la apreciarea vagabond de meserie Curti. Credeminsăcă manualele infătisate constata intr un mod destul de evídent că acesti indivizi au fost lucrători cum a spus d.

un remediu simplu pentru osteochondroză conduce genunchiul tratat

De » diu foarte bine. Pentru a lucratrebue să aibe o localitateun stăpăn siprin urmarecu aceasta se constata pănă la evidentă mijlocul lor de viejuire. Dar Ministeriul public insista pentru interogarea marturilor í D.

Procuror declara că nu insista. Atunci darapărarea are cuvéntul.

Şi pe tine şi pe familia ta! Te rog! Lasă-mi familia în pace. Ei nu au nici o legătură cu asta. Atunci presupun că ar trebui să îi omor pe ei primii şi cât mai repede.

Insămai inainte ca d. Epureanu sâ inceapâ pledoierúl seuam onoare a-1 ruga să binevoeascâ a nu vorbi decât in chestiunea vagabonzilor venită inaintea Curtii si reprezentată prin acesti trei indivizi condamnati de catre Tribunalul de Ia § i sectiunea a IV-a.

Vę suat foarte recunoscătord-le Presedintepentru aceasta incuragiare ; căci in adevărprin aceasta imi arâtali dreptul de a vorbi in toată libertate despre acesti trei indivizidespre modul arestării lor si despre męsurile ce s au luat inainte de a fi trimisi in fala justitiei unde ai um sunt chiemat ai apara. Domniloracesti trei nenorociti indivizi si vedeti că incep cu dănsii acesti trei indivizi ziccare sunt inaintea d-voastră in vagabond de meserie sentintei data de Tribunalul de lasi sectiunea a IV-asunt osănditi la nimic mai putin de căt a fi depărtati afară din tarapeste hotar ; a fi considerati ca niste paria ai societălii cari nu ar avea dreptul a se incâlzi la acest soare binefăcâtor ce străluceste asupra Romănieisi ar fi destinaticum am zisa fi aruncati la voea intămplării.

Capitolul 1

Vedem adeseaori oameni harnici si cari au toată bună plecare de a-si castiga indestularea materialăoameni iscusili in meseria sau profesiunea lorlipsiti de muncă si prin-urmarede mijloaee de viejuire.

Vam amintild-loraceste imprejurări caredin nenorocirese intămplă preá ades in viata omuluipentru ca să vedeti pănă la ce grad acesti nenoroeiji indivizi merită indulgenta domniilor voastre.

tratament artroză exercițiu articulație umăr articulațiile rănite de pește

Stiti că delicie de asemenea natura nu se imputa celor cari au palate vagabond de meserie mosiici tocmai- acelora cari sunt in casul de fatăacelor nenorocili cari suut destinati a-si castiga prin muncă ceie necesare pentru sustinerea vietei lor. Vedeti dard-lorcă pe căt este mai usor ca să se intămp! Darorcăt de grea este pedeapsa de care se vęd ameninjati clienjii meitotusid-le Presedinte acesti indivizi binccuvęntează aceasta zi in care se vęd chemati inaintea justitiei tereiaceaslă zi in care dreptătile lor se pot desbate la lumina maréasa incăt justitia să poatâ avea deplină cunostintă de toate evenimentele ce s au petrecut in privinta acestor trei indivizi si a consortilor lor.

Suntd-lorfapte de notorietate publicasi m 8 cred in tot dreptul a le aminti d-v.

No Searches just yet

Sunt faptezvcde notorietate publica care au dobăndit o maré importantâ ; căci acest proces denumit ai jidovilor vagabonzinu era destinai a remănea izolat ca un fact obicinuit care n are nicío insemnâtate. Din contrael este consecuenla unor facte foarte grave si cari au luat proportiuni foarte mari. El a provocat cea mai maré neliniste in toată populatiunea israelita si acesta neliniste a făcut ca să se intrerupă vagabond de meserie ocupatiunele vagabond de meserie ale acestei pacinice populaliuni vagabond de meserie a provocatpot ziceo agitatiune in toată tara sidin nenorociretristul vagabond de meserie ai acestei agitatiuni nu s au mărginit numai in lăuntrul Romănieicid-lortoată Europaputerele ceie mai mariceie mai binevoítoaresau ocupat de chestiunea israelitilor in general siprin urmarede chestiunea acestor trei indivizi vagabond de meserie particular.

Asa darprocesul ce aveti a decide astăzide bunăseamă că dacă ar fi un simplu proces de vagabonzi precum i se dă formanu ar avea cred aceasta importantâ. Importantâ acestui proces s a mărit prin faptele care au procedat trimiterea acestor indivizi inaintea justitiei siprin urmarechestiunea ce aveti a transa astăzi este o adevęrată chestiune socială dela care depinde linistea populatiunii israelite.

Pe căt timp aceasta Uniste nu se va restabiliinteresele noastre ceie mai principaleinteresele comerciului nostruvor fi vagabond de meserie suferintă.

tratament și diagnostic de artroză artroza deformantă a medicamentelor pentru tratamentul genunchiului

Eatâ ce zicein privinta aceastaart. Mai este si in codicele civil un articol corespunzętor la acestape care nu-1 mai citesccăci v as osteni preá multfăcęndu-vę ca să ascultali toate acele legi ce vin in favoarea acestor nenorocitiosănditi a-si părâsi fâră voia lor părin ii si fratiisi asedepărta de marginele vagabond de meserie unde ei de mai mult timp muncesc ca sâ-si poată procura ceie necesare pentru intrelinerea lor si a farailielor din care fac parte.